Officer 2nd Paper

शाखा अधिकृतको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित द्वितीय पत्रः शासन प्रणाली (Governance) System)

Section A: १. राज्य र शासन (Governance Systems)
Section B: २. संविधान र कानून (Constitution and Law)
Section C: ३. सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन (Public Service and Public Management)
Section D: ४. श्रोत व्यवस्थापन र योजना (Resource Management and Planning)

Marks Distribution:

Section (A) - 10 Marks x 3 Questions = 30 Marks
Section (B) - 10 Marks x 2 Questions = 20 Marks
Section (C) - 10 Marks x 3 Questions = 30 Marks
Section (D) - 10 Marks x 2 Questions = 20 Marks
शाखा अधिकृतको प्रिमियम नोटका लागि Password प्राप्त गर्नुहोस्। थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Post a Comment