लोकसेवा वस्तुगत अनलाईन परीक्षा

लोकसेवा परीक्षा अन्तर्गत प्रथम पत्र शाखा अधिकृत, नासु र खरिदार तहका वस्तुगत परीक्षाका Online Test Series अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईले यी परीक्षाको Result र Feedback तत्कालै पाउन सक्नुहुन्छ।

Online Test शाखा अधिकृत

Online Test नासु

Online Test खरिदार

Post a Comment