तृतीय पत्र समसामयिक विषय नमूना प्रश्नहरु

 तृतीय पत्रः- समसामयिक बिषय नमूना प्रश्नहरु

Sample Questions: Paper III- Contemporary Issues

Section (A) - 10 Marks x 3 Questions = 30 Marks

1. द्वन्द्वले सामाजिक एवं सास्कृतिक रुपान्तरणमा पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरु उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

Mention the positive and negative effects of conflict in social and cultural transformation?

2. “भ्रष्टाचार सामाजिक न्याय तथा समानताको महान शत्रु हो ।यस भनाइप्रतिको आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुहोस्‌ ।

"Corruption is the great enemy of social justice and equality". Clearly present your view in this regard.

3. “खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा स्पष्ट पार्दै विकासोन्मुख मुलुकमा खाद्य पदार्थको स्वस्थ र सहज आपूर्तिमा देखिएका प्रमुख व्यवधानहरु उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

Clearly spell out the concept of "food sovereignty", and also mention the major hindrances of the healthy and convenient supply of food materials in developing countries.

Section (B) - 10 Marks x 2 Questions = 20 Marks

4. विकोसोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका वारे विवेचना गर्नुहोस्‌ ।

Discuss the role of the cooperative sector in the economic development of developing nations.

5. गरिवी र वेरोजगारीवीचको अन्तरसम्वन्ध प्रष्ट्याउदै यी दुवैको न्यनीकरणका प्रभावकारी उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

Clearly present the interrelationship between poverty and unemployment and suggest effective measures for minimizing both of them.

Section (C) - 10 Marks x 3 Questions = 30 Marks

6. मानव विकासका सूचकाङ्गहरु उल्लेख गर्नुहोस्‌ । साथै सामाजिक आर्थिक विकासको साधन र साध्य मानव नै हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्‌ ।

Write down the human development indicators and also justify that human is both the means and ends of social-economic development.

7. शान्ति र द्वन्द्व सम्वेदनशील विकासका आधारभूत तत्वहरुको संक्षिप्त विवेचना गर्नुहोस्‌ ।

Briefly discuss the fundamental elements of peace and conflict-sensitive development.

8. समुदायमा आधारित विकासका प्रमुख विशेषताहरु औंल्याउँदै ग्रामीण विकासमा यसप्रकारको विकासको औचित्य उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

Identifying the main characteristics of community-based development, justify the rationale of such kind of development in rural development.

Section (D) - 10 Marks x 2 Questions = 20 Marks

9. वातावरणीय ह्वासका प्रमुख कारकहरु आँल्याउँदै तिनको नियन्त्रणका प्रभावकारी उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस्‌ ।

Identify the major factors responsible for environmental degradation and also mention the effective measures for their control.

10. विपद्‌ व्यवस्थापनको अर्थ उल्लेख गर्नहोस्‌ । विपद्‌ व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कुनकुन पक्षहरुमा ध्यान पुग्याउनु पर्ने ठान्नुहुन्छ? आफ्नो धारण लेख्नुहोस्‌ ।

Mention the meaning of disaster management. In your opinion, what factors should be taken into consideration to make disaster management effective?

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am an administrative professional (Section Officer) in Nepal with having "we can" attitude. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below.

Post a Comment

Previous Post Next Post